Tento web využívá cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

živnostník Michal Libšanský
se sídlem Benkova 1688/38, Praha 4 - Chodov, 149 00
identifikační číslo: 02102200
živnostník zapsán v Živnostenském rejstříku
neplátce DPH

 

Podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.HryBezDopravy.cz

 

Vymezení pojmů

Prodávajícím je živnostník Michal Libšanský za internetový obchod www.HryBezDopravy.cz (IČO: 02102200) se sídlem Benkova1688/38, Praha 4, 14900, zapsán v Živnostenském rejstříku.

Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo osoba, která není spotřebitelem (podnikatel apod.).

- Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

- Osoba, která není spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen podnikatel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou osoba, která není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Další práva a povinnosti

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Digitální distribuce

Digitální distribucí se rozumí nákup zboží (programu) v elektronické podobě, kdy kupujícímu není dodáno zboží ve fyzické formě (na nosiči), nýbrž v elektronické podobě, a to jako aktivační klíč anebo jednorázový odkaz, ke stažení zakoupeného zboží.

Zakoupením zboží z digitální distribuce se prodávající zavazuje dodat kupujícímu možnost jednorázového stažení zakoupeného produktu nebo klíč k jeho aktivaci u třetí strany, kde bude možné tento produkt následně nainstalovat (zpravidla distribuční systémy Steam / Origin).

Zboží nabízené v rámci Digitální distribuce je nabízeno v originálním jazyce a neobsahuje zpravidla českou lokalizaci ani český návod. Zakoupená licence produktu Digital Download opravňuje kupujícího k instalaci na jednom zařízení, pokud je produkt dodáván jako odkaz ke stažení, anebo k aktivaci na jednom uživatelském účtu třetí strany, poskytující službu instalace skrze aktivaci poskytnutým aktivačním klíčem (Steam, Origin atd).

Kupující nákupem zboží v rámci Digitální distribuce stvrzuje, že:
- Má k dispozici dostatečné internetové připojení pro stažení produktu (zpravidla několik GB dat).
- Si je vědom toho, že poskytnutí odkazu ke stažení instalačních souborů je jednorázové a vázané na jedno zařízení a kupující je povinen si provést případnou vlastní zálohu instalačních souborů, jelikož na opakované získání náhradních souborů není nárok.
- Je povinen si sám pamatovat přihlašovací údaje k účtům třetí strany, kde aktivoval zakoupené zboží na základě poskytnutého aktivačního klíče.
- Si ověřil technické požadavky kupovaného zboží a že zařízení kupujícího, kde bude zboží instalováno, tyto požadavky splňuje.

 

Odstoupení od smlouvy u zboží Digitální distsribuce

Kupující má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že kupujícímu nebylo ještě dodáno plnění v podobě doručení e-mailem aktivačního klíče nebo odkazu ke stažení. Dodání výše uvedeného plnění má obdobný efekt, jako porušení (rozbalení) originálního obalu programu. Tímto není dotčeno právo kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného odkazu nebo aktivačního klíče. Při reklamaci se postupuje analogicky jako u reklamace fyzického zboží.

 

Dodací podmínky

Pokud je zboží skladem (viz indikace dostupnosti u zboží), je dodání závislé na volbě typu platby.

  • V případě platby přes bankovní účet České Spořitelny trvá provedení obvykle několik minut.
  • V případě platby přes bankovní účet jiné banky než ČS trvá provedení obvykle 1-3 pracovní dny v závislosti na bance.

Jakmile zaznamenáme částku na našem účtu, herní klíč/klíče vám zasíláme na email a v případě, že jste vyplnili telefon, dostanete taktéž SMS jako potvrzení o vyřízené objednávce (info, že máte klíč/klíče na emailu).

Tip jak urychlit získání klíče
Zašlete na email info@hrybezdopravy.cz obrázek jako důkaz provedené platby z vašeho internetového bankovnictví, kde bude čitelně vyobrazena zaslaná částka a účet, na který byla zaslána. Klíč(e) Vám pošleme hned a doklad až po přijetí platby.

 

 

V Praze dne 25.4.2017

NTJkOD